121596, Moskau, ul. Gorbunova, Haus 2, BC Setun Plaza, ab. V503